123564

De school

Algemene informatie
De school is gevestigd in het dorp Yerseke, dat bekend is om zijn mossel- en oestercultuur. De school staat in de Botenwijk die kindvriendelijk opgezet is. Het is dan ook een rustige wijk, die vrij is van doorgaand en vrachtverkeer.

Al gedurende enkele jaren ligt het leerlingenaantal in de buurt van de 400.

De kinderen die de school bezoeken, komen vooral uit Yerseke. De leerlingen behoren voor het grootste deel tot de Gereformeerde Gemeente te Yerseke. Een aantal kinderen behoort tot de Protestantse Kerk Nederland of de Hersteld Hervormde Kerk.

Geschiedenis
De school is genoemd naar de oprichter van de schoolvereniging, ds. G.H. Kersten. De schoolvereniging is opgericht in 1922. Het eerste schoolgebouw in de Kerkhoekstraat werd geopend op 1 april 1924. Vanaf 1985 is de school gevestigd in het huidige pand aan de Jolstraat.

Het logo van de school
Het uitgangspunt voor het logo van onze school is het woord 'basis'. In het logo zijn de basisvormen gecombineerd met de basiskleuren. Het woord 'basis' sluit ook aan bij de grondslag van ons onderwijs: we zijn een reformatorische basisschool. Dat betekent dat we onderwijs willen geven met Gods Woord als Basis.

 

Waar staan we voor?
De algemene doelstelling van ons onderwijs is als volgt verwoord:

De vorming van het kind tot een zelfstandige, zich van God afhankelijk wetende, Hem naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid. Daartoe is de zegen en het werk des Heeren onmisbaar. Het maakt geschikt en bereid om al de gaven, die het kind van God ontving, te besteden tot Gods eer en tot heil van de naaste en het schepsel, in alle levensverbanden, waarin God hem of haar geplaatst heeft.

De daaruit voortvloeiende subdoelen hebben betrekking op de godsdienstige opvoeding, het leerproces, het gedifferentieerde aanbod enz.

Uitgangspunt van ons onderwijs is dus het onfeilbare Woord van de levende God en de Drie Formulieren van Enigheid, die daarop gegrond zijn.

De reformatorische grondslag moet in de hele school tot uitdrukking komen. Wij hechten daarom veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat in de klas en een sfeer van vertrouwen.

Schoolgids aanvragen Ds. G.H. Kerstenschool Yerseke

U kunt onze schoolgids aanvragen via de website. In het kader van de privacywetgeving vragen wij u naar de reden voor het aanvragen van onze schoolgids. U ontvangt de schoolgids per e-mail of u kunt hem afhalen bij onze secretaresse.

Klik hier om de schoolgids aan te vragen