123564

De school

Algemene informatie
De school is gevestigd in het dorp Yerseke, dat bekend is om zijn mossel- en oestercultuur. De school staat in de Botenwijk die kindvriendelijk opgezet is. Het is dan ook een rustige wijk, die vrij is van doorgaand en vrachtverkeer.

Al gedurende enkele jaren ligt het leerlingenaantal tussen de 350 en 400 leerlingen.

De kinderen die de school bezoeken, komen vooral uit Yerseke. De leerlingen behoren voor het grootste deel tot de Gereformeerde Gemeente te Yerseke. Een aantal kinderen behoort tot de Protestantse Kerk Nederland of de Hersteld Hervormde Kerk.

 

Geschiedenis
De school is genoemd naar de oprichter van de schoolvereniging, ds. G.H. Kersten. De schoolvereniging is opgericht in 1922. Het eerste schoolgebouw in de Kerkhoekstraat werd geopend op 1 april 1924. Vanaf 1985 is de school gevestigd in het huidige pand aan de Jolstraat.

 

Het logo van de school
Het uitgangspunt voor het logo van onze school is het woord 'basis'. In het logo zijn de basisvormen gecombineerd met de basiskleuren. Het woord 'basis' sluit ook aan bij de grondslag van ons onderwijs: we zijn een reformatorische basisschool. Dat betekent dat we onderwijs willen geven met Gods Woord als Basis.

 

 

Waar staan we voor?

De algemene doelstelling van ons onderwijs is als volgt verwoord:

De vorming van het kind tot een zelfstandige, zich van God afhankelijk wetende, Hem naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid. Daartoe is de zegen en het werk des Heeren onmisbaar. Het maakt geschikt en bereid om al de gaven, die het kind van God ontving, te besteden tot Gods eer en tot heil van de naaste en het schepsel, in alle levensverbanden, waarin God hem of haar geplaatst heeft.

De daaruit voortvloeiende subdoelen hebben betrekking op de godsdienstige opvoeding, het leerproces, het gedifferentieerde aanbod enz.

Uitgangspunt van ons onderwijs is dus het onfeilbare Woord van de levende God en de Drie Formulieren van Enigheid, die daarop gegrond zijn. Daar ligt ons onderwijs in verankerd.

De reformatorische grondslag moet in de hele school tot uitdrukking komen. Wij hechten daarom veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat in de klas en een sfeer van vertrouwen.

Wij borgen ons onderwijs in vijf kernwaarden: Geborgenheid, Rust, Verantwoordelijkheid, Samenwerken en Kwaliteit. 

 

Erkende opleidingsschool

De Ds. G.H. Kerstenschool te Yerseke is een erkende opleidingsschool voor studenten van Driestar Educatief. Dit betekent dat opleiding en praktijk dicht bij elkaar staan. Binnen de school zijn opgeleide begeleiders (mentoren en (VELON-gecertificeerde) schoolopleiders) aanwezig die studenten en (aanstaande) leerkrachten begeleiden in de praktijk. We zijn een opleidingsschool voor alle studenten; we zijn gespecialiseerd in het begeleiden van SAM-studenten. Als opleidingsschool blijven we ontwikkelen om goed op te leiden.

Het gegeven dat we een opleidingsschool zijn, is goed voor aanstaande leerkrachten, kinderen en de school. Waarom?

Aanstaande leerkrachten:

 • zijn welkom om praktijkervaring op te doen;
 • krijgen de mogelijkheid om in verschillende groepen hun kennis in praktijk te brengen;
 • bouwen een band op met de mentor en de kinderen;
 • worden begeleid door gecertificeerde begeleiders, die tijd en ruimte maken voor hun ontwikkeling;
 • worden gezien als collega’s;
 • worden opgenomen in een open, eerlijk, enthousiast en betrokken team.

De kinderen:

 • vinden het fijn dat de stagemeester of –juf een langere periode iedere week in de klas is;
 • bouwen een band op met de stagemeester of –juf;
 • ‘voelen’ dat er ‘meer handen in de klas’ zijn;
 • ervaren dat de stagemeester of –juf dichter bij de praktijk staat;
 • merken dat de stagemeester of –juf het geleerde op de Pabo in hun klas toe kan passen.

Onze school:

 • kent een ontwikkelingsgerichte cultuur, waarbij het leren van en met elkaar centraal staat;
 • heeft een goede aansluiting tussen opleiding en praktijk;
 • biedt eigen gecertificeerde begeleiders voor studenten en (startende) leerkrachten;
 • besteedt veel aandacht aan opleiding en begeleiding;
 • realiseert het ontwikkelplan door oefening en ontwikkeling in de dagelijkse praktijk;
 • neemt (aanstaande) leerkrachten en collega’s op in het team;
 • heeft het basisarrangement van de inspectie en minimaal drie opgeleide mentoren.

Klik HIER voor meer informatie over 'Samen in ontwikkeling'