123564

Organisatie

 
Onderwijs
Binnen de school fungeert de directie als schoolleiding. Verschillende beleidsmatige en coördinerende taken zijn gedelegeerd aan een team van coördinatoren. De directie en een aantal coördinatoren vormen samen het managementteam (MT).

We verdelen het onderwijs in de groepen als volgt:

  • Onderbouw (groepen 0 t/m 2)

  • Middenbouw (groepen 3 t/m 5)

  • Bovenbouw (groepen 6 t/m 8)

Het zogenaamde opbrengstgericht werken (OGW) en handelingsgericht werken (HGW) maken deel uit van ons onderwijs.

De leerlingenzorg heeft de school beschreven in het wettelijk verplichte ondersteuningsprofiel.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste 9 personen die door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging gekozen worden. Zowel de leden van de vereniging als de bestuursleden dienen te behoren tot de Gereformeerde Gemeenten. Tenminste 5 bestuursleden worden gekozen uit de leden van de kerkenraad  van de Gereformeerde Gemeente van Yerseke.
 
Medezeggenschapsraad
Sinds 1 augustus 2009 is op onze school de medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR bestaat uit een personeelsgeleding van 3 leden en een oudergeleding, ook van 3 leden. De MR heeft een adviserende rol in allerlei schoolzaken.
 

Overblijfregeling

Onze school beschikt over de faciliteiten voor kinderen die tussen 11.45 en 12.45 uur op school willen blijven eten. Informatie betreffende het overblijven staat in de Schoolgids vermeld. Deze kunt u opvragen via deze website of is voor ouders/verzorgers te downloaden onder praktische informatie.
 
Natuurouders
Onze school hecht veel waarde aan het respect voor de natuur. Als aanvulling op onze methode ’Leefwereld’ maken wij gebruik van gastlessen, excursies e.d., die door een groep enthousiaste natuurouders georganiseerd worden. Ook wordt gebruik gemaakt van de diensten van MEC ’De Bevelanden’.
 
Peutergroep
Een van de lokalen van de school is in gebruik door een peutergroep. Organisatorisch maakt de groep deel uit van Elorah. Klik op onderstaand logo voor meer informatie.