123564

ANBI

Naam van de instelling
 
 
Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Yerseke.
RSIN/fiscaal nummer
 
002665773L01
 
Contactgegevens
 
 
 
Postbus 104
4400 AC
Yerseke
 
Doelstelling 
 
 
 
 
Conform artikel 4 van de statuten:
“De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen.”
 
Beleidsplan
 
Zie het schoolplan 2023-2027 ( download)
 
Bestuurssamenstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur bestaat uit 9 personen, die door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging, die tevens lid zijn van de gereformeerde gemeente, worden geko­zen, met dien verstande evenwel, dat personen in dienst der vereniging, zomede hun echtgenoten, geen deel van het bestuur kunnen uitmaken.
Het bestuur wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, welke functionarissen tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur wijst voor elk hunner uit hun midden een plaatsvervanger aan.
 
Namen van de bestuurders
 
Zie de inschrijving bij KvK ( download)
 
 
Beloningsbeleid
 
 
 
 
Bestuursleden kunnen een aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte onkosten. Personeelsleden in dienst van de vereniging vallen wettelijk onder de werking van de CAO Primair Onderwijs.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
 
Zie het Jaarverslag 2023 ( download)
 
 
Financiële verantwoording
Zie Jaarverslag 
 
Formulier publicatieplicht onderwijsinstellingen 2023
Zie hiervoor de link naar formulier ( download)
Bijlage balansgegevens ( download)